دریافت اقامت دایم آمریکا

گرین کارت آمریکا

گرین کارت آمریکا - Quebec Visa

۱- دریافت گرین کارت آمریکا به روش سرمایه گذاری (ویزایEB۵) 

۲- دریافت گرین کارت آمریکا برای نخبگان؛ هنرمندان و ورزشکاران

۳- دریافت گرین کارت آمریکا برای کسانی که پیشنهاد شغل معتبر برای مدت نامحدود دارند (Perm)

۴- دریافت گرین کارت آمریکا از روش خویشاوندی


تعداد بازدید: ۹۸۶۲