ما به موفقیت شما در سرزمین جدید می اندیشیم. - Immigration to Canada

تصمیم به "مهاجرت" و "اقامت دایم" در کشوری دیگر تصمیم بزرگی است و تنها زمانی عاقلانه است که هدفی مشخص در زمینه کار، تحصیل و تجارت داشته و تمام جوانب آن را مطالعه کرده باشیم. از این رو ما مهاجرت به کانادا را برای آنان که بدون مطالعه و تامل کافی تصمیم گرفته اند، توصیه نمی کنیم.

مهاجرت شما هدف ما نیست. ما به موفقیت شما در سرزمین جدید می اندیشیم

ما بر آنیم که مهاجر موفق کسی است که در سرزمین جدید در خور شان یک ایرانی سربلند زندگی کند. برخورداری از اطلاعات صحیح به شرط وجود اراده شخصی و برنامه ریزی واقع بینانه، کلید موفقیت در تحصیل، کار و تجارت است. تلاش ما در کنپارس آگاهی بخشی به متقاضیان و کمک به مهاجرت آگاهانه و هدفمند است

خلاصه آخرین اخبار کنپارس