برنامه های استان آلبرتا برای مهاجرت به کانادا

برنامه های استان آلبرتا برای مهاجرت به کانادا - Invest in Quebec

برنامه استانی آلبرتا AINP

 
این استان برنامه های متعددی را برای جذب مهاجر به آلبرتا دارد که مهمترین آنها به شرح زیر می باشند:
 
 
 مهاجرت نیروی کار:
 
              الف ) مهاجرت نیروی متخصص
شرایط:
 • داشتن پیشنهاد کار تمام وفت و دائم (برای مدت زمان محدود نباشد) از کارفرمای مستقر در آلبرتا
 • داشتن تجربه کار،تحصیلات و کیفیت کافی مرتبط با شغل پیشنهادی
 
 
                       *کارگران صنایع غذائی وآشامیدنی
                       * کارگران صنعت هتلداری شامل :
                                                         ۱- گارسون ها و خدمتکاران هتل
                                                         ۲- کارمندان پذیرش هتل
                     *کارگران صنایع تولیدی
                    *کارگران صنعت حمل و نقل و کامیونداری
شرایط:
 • داشتن پیشنهاد کار
 • داشتن تجربه کار، (مرتبط با شغل پیشنهادی)
 
 
شرایط:
 • سابقه اداره یک مزرعه یا شرکت در بخش کشاورزی
 • داشتن تحصیلات و تجربه کاری مرتبط با مزرعه داری و راه انداری یک مزرعه در آلبرتا
 • داشتن طرح اجرائی برای کشاورزی (Business Plan ) به منظور اجرا در آلبرتا
 • گواهی از موسسات مالی کانادائی مبنی بر ابراز تمایل به تامین منابع مالی مورد نیاز وی
 • سرمایه گذاری به میزان حداقل ۵۰۰ هزار$ کانادائی در پروژه مورد نظر
 • داشتن دارائی حداقل به میزان ۵۰۰ هزار $ یا اثبات دسترسی به منابع مالی به این مقدار
 • سفر به آلبرتا و مصاحبه با افسر مهاجرت
 
در این استان الزامی به امضای قرارداد ضمانت و پرداخت مبلغی برای ضمانت تعهد نیست.
 

تعداد بازدید: ۴۸۲۴