سابمیت کردن فایلهای کبک برای مدت نامعلوم به تاخیر افتاد

سابمیت کردن فایلهای کبک برای مدت نامعلوم به تاخیر افتاد - Canada Immigration

امروز اداره مهاجرت کبک برگ دیگری از بی لیاقتی مسوولین این اداره را در تاریخ ثبت کرد. داستانی که عملا نزدیک به یک سال است ادامه دارد و انتظار می رفت این ماجرا امروز خاتمه یابد تبدیل به یک تراژدی پایان ناپذیر شده است.

قرار بود امروز ساعت هشت و نیم دگمه سابمیت فعال شود و پرونده ها ثبت شود که البته پس از چند ساعت ناکامی در دسترسی به سایت پیامی در سایت اداره مهاجرت ظاهر شد که ضمن اینکه به اشکال موجود اعتراف می کند مدعی است که ۲۴ ساعت قبل از ایجاد دوباره امکان ثبت، زمان ثبت را اعلام خواهند کرد. جالبتر اینکه پیامی که در بخش انگلیسی همین سایت در پیشانی سایت نشسته است داستان دیگری دارد.

تیم ما در هر صورت همچنان آماده اقدام خواهد ماند.


تعداد بازدید: ۵۳۴۷